biuro@epsolution.pl
22 889-48-13

Dotacje Unii Europejskiej.

E &P Solution Ewa Gagacka realizuje projekt pod nazwą:

„Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa E&P Solution poprzez wdrożenie strategii biznesowej.”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania  3.2.2 „Modele biznesowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Głównymi celami  projektu  są:

1.       Wzrost eksportu towarów i usług,

2.       Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa,

3.       Zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym,

4.       Promocja regionu – Mazowsza.

 

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

1.       Opracowanie Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa,

2.       Udział Wnioskodawcy w 4 zagranicznych wydarzeniach targowo – wystawienniczych w charakterze wystawcy,

3.       Udział w 4 misjach zagranicznych,

4.       Wdrożenie systemu informatycznego,

5.       Uzyskanie niezbędnych certyfikatów,

6.       Opracowanie materiałów reklamowo – informacyjnych,

7.       Zakup usług prawnych związanych z umiędzynarodowieniem przedsiębiorstwa,

8.       Zakup usługi tłumaczenia,

9.       Zakup narzędzia IT do wspomagania zarządzania sprzedażą na rynkach międzynarodowych.

 

 

Planowane efekty projektu:

-        wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport;

-        podpisanie nowych kontraktów zagranicznych;

-        wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych.

-        wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie – 1 etat.

 

Okres realizacji projektu od 20.09.2016 r. do 30.06.2018 r.

 

Wartość projektu ogółem: 1 056 651,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 884 450,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 397 914,05 PLN